Algemene Voorwaarden

Hieronder staan onze voorwaarden. Wilt u deze in pdf opgestuurd hebben? Neem dan contact met ons op. U kunt onze bedrijfsgegevens hier vinden

Van: Everloo Events & Beleef Twente Specialist, handelsnaam van Mice Twente BV. gevestigd te Hengelo aan de Wim Sonneveldstraat 21, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 50004956.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Everloo Events en een opdrachtgever, waarop Everloo Events deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over een ‘evenement’ heeft dat tevens betrekking op activiteit, familiedag, een reis, een arrangement of andere dienst welke door Everloo Events wordt aangeboden aan een opdrachtgever/gast/klant en waarvoor een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
De opdrachtgever is iedere persoon, die hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als rechtspersoon, hetzij ten behoeve van zichzelf, hetzij ten behoeve van één of meer derden, met Everloo Events een overeenkomst sluiten/of Everloo Events opdracht geeft tot het verrichten van één of meer activiteiten.
De overeenkomst komt tot stand in geval van de aanvaarding van de offerte of ontvangst van de opdrachtbevestiging. Indien van de opdrachtgever mondeling of schriftelijk de (in de offerte) gevraagde benodigde gegevens zoals naam/adres opdrachtgever, alsmede de overeengekomen periode, aard van het programma of de dienst en gemaakte prijsafspraken door Everloo Events zijn ontvangen geldt dit als aanvaarding. Everloo Events zal de overeenkomst schriftelijk/ per email aan de opdrachtgever bevestigen die op haar beurt zo nodig één exemplaar binnen 3 dagen voor akkoord getekend zal retourneren.
Indien er afspraken en voorwaarden in de overeenkomst staan vermeld welke afwijken van de ‘algemene voorwaarden’, dan zijn de gemaakte afspraken en voorwaarden genoemd in de overeenkomst bindend.

Artikel 3. Offertes
De door Everloo Events gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Everloo Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Everloo Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Everloo Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Everloo Events worden verstrekt. Indien de
voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Everloo Events zijn verstrekt, heeft Everloo Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Everloo Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Everloo Events is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Indien opdrachtgever te laat bij het evenement of reis (uitvoering van de overeenkomst) verschijnt, zijn de daaruit vloeiende meerkosten (bijvoorbeeld extra manuren voor uitvoering van de overeenkomst) volledig voor rekening van de opdrachtgever. Ook behoudt Everloo Events zich het recht voor ondanks een latere aanvangstijd de geplande eindtijd in stand te houden in verband met andere verplichtingen.
Everloo Events, www.everloo-events.nl, info@everloo-events.nl
Beleef Twente Specialist, www.beleeftwentespecialist.nl
Everloo Events & Beleef Twente Specialist zijn een handelsnaam van Mice Twente BV kvk 50004956.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
Indien voor een goede uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om bepaalde zaken te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst kunnen invloed hebben op zaken als tijdstip van uitvoering, kosten, etcetera.
Indien de opdrachtgever het moment (datum/tijd) van de uitvoering (het evenement) wenst te verplaatsen, is dat ter beoordeling van Everloo Events en worden wijzigingskasten aan de opdrachtgever doorberekend gelijk aan 10% van het verwachte factuurbedrag of hoger indien de kosten aantoonbaar hoger uitvallen. Dit alles is ter beoordeling van Everloo Events. Indien verplaatsing niet mogelijk is en de uitvoering geen doorgang kan vinden, dan worden de kosten voor annulering van de overeenkomst bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
Indien zich meer deelnemers opgeven dan aanvankelijk verwacht, dan zal Everloo Events trachten dit verzoek te honoreren. Everloo Events kan echter niet de garantie geven dat meer dan de opgegeven deelnemers kunnen deelnemen. Dit in verband met de inzet van personeel en materiaal, maar ook de beschikbaarheid van de locatie/accommodatie. Dit alles is ter beoordeling van Everloo Events.

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van Everloo Events op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– Na het sluiten van de overeenkomst aan Everloo Events ter kennis gekomen omstandigheden geven
Everloo Events goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– Indien Everloo Events de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Everloo Events bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Everloo Events schadevergoeding te vorderen.
Indien de opdrachtgever het geboekte evenement wenst te annuleren is dat alleen schriftelijk mogelijk en zijn daaraan de volgende kosten verbonden:
-Tot dertig dagen voor aanvang van het evenement 50% van het verwachte factuurbedrag.
– Van dertig dagen tot veertien dagen voor aanvang van het evenement 75% van het verwachte
factuurbedrag
-Veertien dagen voor aanvang van het evenement of later 100% van het verwachte factuurbedrag.
-In geval van corona kan de reservering kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.
Het (verwachte) factuurbedrag is het bedrag vastgesteld op basis van het verwachte aantal deelnemers dat opgegeven is bij de totstandkoming van de overeenkomst en is inclusief gereserveerde diensten bij derden (zoals ‘food & beverage’, huur accommodatie, vervoer, artiesten, etc.) welke zijn genoemd in de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling
Betaling dient voorafgaand als volgt te worden voldaan:
-of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL76RABO0128.339.69 van Rabobank te Almelo (Ov.) t.n.v. Everloo Events.
– of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Everloo Events.
Everloo Events, www.everloo-events.nl, info@everloo-events.nl
Beleef Twente Specialist, www.beleeftwentespecialist.nl
Everloo Events & Beleef Twente Specialist zijn een handelsnaam van Mice Twente BV kvk 50004956.
Voor iedere gewenste betaling versturen wij een factuur. Er geldt een betalingstermijn van 7 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9. Incassokosten
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd de incassokosten volgens de richtlijn van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA).
Indien Everloo Events aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De opdrachtgever is jegens Everloo Events de door Everloo Events gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Everloo Events en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Everloo Events, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Everloo Events beperkt tot het bedrag van het verschuldigde factuurbedrag.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Everloo Events of haar leidinggevende ondergeschikten.
Everloo Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen, of andere schade gedurende het evenement, tenzij dit ten gevolge is van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen. Aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke WA-, reis- en/of annuleringsverzekering van de deelnemers dekking plegen te geven is uitgesloten. De opdrachtgever/deelnemers zijn zelfverantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een WA-, reis- en/of annuleringsverzekering. Deelname aan een door Everloo Events georganiseerd evenement vindt plaats op eigen risico van opdrachtgever/deelnemers.
Het is de opdrachtgever en alle deelnemers aan het evenement verplicht de aanwijzingen van het personeel van Everloo Events op te volgen. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven kan Everloo Events, mede in verband met de veiligheid, doen besluiten het evenement te annuleren dan wel af te breken. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Het is in verband met de veiligheid van de deelnemers niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen gedurende door Everloo Events aangeboden actieve programma’s. Ook indien hieraan geen gehoor wordt gegeven
kan Everloo Events doen besluiten het evenement af te breken. Dit is ter beoordeling van Everloo Events. Alle schade toegebracht door opdrachtgever/deelnemers aan het materiaal van Everloo Events waarbij sprake is van opzet of het niet opvolgen van door Everloo Events gegeven instructies, wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Ook dit is ter beoordeling van Everloo Events.
Everloo Events, www.everloo-events.nl, info@everloo-events.nl
Beleef Twente Specialist, www.beleeftwentespecialist.nl
Everloo Events & Beleef Twente Specialist zijn een handelsnaam van Mice Twente BV kvk 50004956.

Artikel 11. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Everloo Events zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken of onveilig maken) mede zijn begrepen: uitzonderlijke weersomstandigheden; stakingen in andere bedrijven dan die van Everloo Events, stakingen in het bedrijf van Everloo Events; gebrek aan andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Everloo Events afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Everloo Events opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Everloo Events niet mogelijk is langer duurt dan
1 dag zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien Everloo Events bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Everloo Events, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Almelo. Everloo Events blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Indien de opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Everloo Events zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Everloo Events en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden
Everloo Events is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Everloo Events zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld